სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

მაგისტრატურაში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების, სპეციალობაში და უცხო ენაში გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად, პროგრამაზე მიღების წინაპირობების დაცვით.

ჩარიცხვის პროცედურა

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდა, უნივერსიტეტს მომართავს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:

  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ავტობიოგრაფია (CV)
  • ფერადი ფოტოსურათი 1 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
  • დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  • დიპლომის დანართი (ასლი).

სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს შიდა საუნივერისტეტო გამოცდები. გამოცდა ტარდება დარგის/მიმართულების სპეციალისტებით დაკომპლექტებული საგამოცდო კომისიის მიერ (დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ უნივერისტეტის ადმინისტრაციას)