უცხოელი სტუდენტები

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ვურჩევთ სასწავლო წლის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყონ სააპლიკაციო პროცესი.

საჭირო დოკუმენტაცია

საბაკალავრო პროგრამისთვის:

  • TOU-ს  სააპლიკაციო ფორმა (იხილეთ ბმული)
  • სკოლის სერტიფიკატი/დიპლომი
  • ინგლისური ენის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (მინიმალური ზღვარი B2)
  • პირადობის მოწმობის ასლი


სამაგისტრო პროგრამისთვის:

  • TOU-ს  სააპლიკაციო ფორმა (იხილეთ ბმული)
  • ბაკალავრის დიპლომი + ნიშნების დანართი
  • ინგლისური ენის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (მინიმალური ზღვარი B2)
  • რეზიუმე (CV)
  • სამოტივაციო წერილი
  • პირადობის მოწმობის ასლი


იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენის გამოცდა, არ აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი და მისი მშობლიური ენა არ არის ინგლისური, ინგლისურენოვან ფაკულტეტზე ჩასარიცხად მას ჩაუტარდება უნივერსიტეტის შიდა გამოცდა ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე.


Attached documents