მობილობა თოუში

მობილობა თოუში წელიწადში 2-ჯერ ხორციელდება - შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრში.

იმისათვის რომ სტუდენტმა შეძლოს თოუში მობილობით გადმოსვლა და ისარგებლოს მთელი რიგი პრივილეგიებით საჭიროა:

დარეგისტრირდეს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე: www.students.eqe.ge


უნივერიტეტების ჩამონათვალში აირჩიოს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი და გააკეთოს ელ-განაცხადი მობილობაზე: students.eqe.ge/VacancyInfo


გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) სს საქართველოს ბანკში


გაეცნოს მობილობის შედეგებს ელ - პორტალზე პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში.


დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართოს წერილობითი განცხადებით თბილისის ღია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას info@openuni.edu.ge და წარუდგინოს პირადი საქმის ასლები.


გაეცნოს თბილისის ღია უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ კრედიტების რაოდენობას და წერილობითი განცხადებით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.დარეგისტრირდით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე
მობილობის ვადები:

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისა ვადა :

 • 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან  16 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;

სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა :

 • 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 16 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;

ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:

 • 2018 წლის 22 აგვისტოს.

 

ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2018 წლის 22 აგვისტოდან  - 7 სექტემბრის  ჩათვლით.

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2018-2019  ს/ წლის შემოდგომის მობილობისთვის

 

 

 

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ადგილების

რ-ბა

წლიური საფასური (ლ)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

40

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

25

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

25

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

20

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

40

2250

სამართლის ბაკალავრი

 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო პროგრამებზე 

ჩარიცხვამდე: 

 •  ატესტატი (ასლი)
 •  ამონაწერი მშობლიური უნივერსიტეტის სასწავლო ბარათიდან
 •  მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 •  ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 •  გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატის (არსებობის შემთხვევაში) ქსეროასლი
 •  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 •  განცხადება რექტორის სახელზე

 

ჩარიცხვის შემდეგ:

 •  ატესტატი( დედანი)
 •  გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატი ( დედანი) (არსებობის შემთხვევაში)
 •  სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 •  2 ცალი ფოტოსურათი 3X4
 •  წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)