სწავლის საფასური

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში ყველა ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის წლიური საფასურია 2250 ლარი.

სწავლის წლიური საფასური იყოფა 10 ნაწილად და გადახდა ხდება სემესტრულად, ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის დადგენილ ვადებში.

სწავლის საფასური უცვლელია მთელი საგანმანათლებლო პროგრამის მანძილზე.