მობილობა თბილისის ღია უნივერსიტეტში

მობილობა თბილისის ღია უნივერსიტეტში

მობილობა ღია უნივერსიტეტში წელიწადში 2-ჯერ ხორციელდება- შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრში. 

იმისათვის რომ სტუდენტმაშეძლოს თოუში მობილობით გადმოსვლა და ისარგებლოს მთელირიგი პრივილეგიებით საჭიროა: 


დარეგისტრირდეს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულიცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე: www.students.eqe.geუნივერიტეტების ჩამონათვალში აირჩიოს თბილისის ღია უნივერსიტეტი და გააკეთოს ელ-განაცხადი მობილობაზე: students.eqe.ge/VacancyInfoგადაიხადოს მობილობის საფასური(40 ლარი) სს საქართველოსბანკშიგაეცნოს მობილობის შედეგებს ელ- პორტალზე პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში.დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართოს წერილობითი განცხადებით თბილისის ღია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას info@openuni.edu.ge და წარუდგინოს პირადისაქმის ასლები.გაეცნოს თბილისის ღია უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ კრედიტების რაოდენობას და წერილობითი განცხადებით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.დარეგისტრირდით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე და უნივერსიტეტების ჩამონათვალში მონიშნეთ  თბილისის ღია უნივერსიტეტი. 

 

წესი/პროცედურა http://eqe.ge/geo/static/41/rules

გაზაფხულის მობილობის ვადები

 • სტუდენტთაელექტრონულპორტალზერეგისტრაციისავადა:
  • 2019 წლის 17იანვრის 12:00 საათიდან 01 თებერვლის  18:00 სთ-მდე;

 

 • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა :
  • 2019 წლის17 იანვრის12:00 საათიდან01 თებერვლის18:00 სთ-მდე;
 • ელექტრონულპორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2019 წლის06    თებერვალი. 

 

 

 • ელექტრონულპორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგისშემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობისთაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა:2019წლის 06  თებერვლიდან  - 12 თებერვლის  ჩათვლით.

 

 • თბილისის ღია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2018-2019  ს/ წლის გაზაფხულის მობილობისთვის

 

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამა

წლიური საფასური (ლარი)

მისაღები ადგილების რაოდენობა

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირებa

2490

550

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

2250

350

ბაკალავრიატი

სატრანსპორტოლოისტიკურიპროცესების მენეჯმენტი

2250

100

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

2250

350

ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგია

2250

200

ბაკალავრიატი

საერთაშორისოურთიერთობები

2250

350

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

2490

550

 

 

 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო პროგრამებზე 

ჩარიცხვამდე: 

 • ► ატესტატი(ასლი)
 • ► მშობლიური უნივერსიტეტის სასწავლო ბარათის ასლი
 • ► მშობლიური უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ► ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • ► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • ► განცხადება რექტორის სახელზე

 

ჩარიცხვისშემდეგ:

 • ► ატესტატი( დედანი)
 • ► სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • ► 2 ცალი ფოტო სურათი 3X4
 • ► წვევამდელის სამხედროაღრიცხვის მოწმობის ასლი(საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)

 

აირჩიე თბილისისღია უნივერსიტეტი!

 

მისამართი:ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.#2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა);

ტელ:(+995 32) 2402946