მარეგულირებელი აქტები

დებულება TOU

თვითშეფასების ფორმა

ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება

ეთიკის კოდექსი

მართვის ორგანოების ფორმირების წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ახალგაზრდა მკვლევრების მოზიდვის ძირითადი სტრატეგიები

ბიზნესუწყვეტობის გეგმა-თოუ

გამოცდების ჩატარების დებულება

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და ინფრასტრუქტურა

მართვის ეფექტიანობის მონიტ. მექანიზმები და შეფასების სისტემა

პერსონალის მართვის წესი

პერსონალის პროფესიული განვითარება

პროგრამის განხორციელების წესი

საკონსულტაციო მომსახურების წესი

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია

სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტთა მომსახურეობის წესი

სტაჟირების გავლის წესი

სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები

შინაგანაწესი- თოუ

საქმის წარმოების წესი:

დანართი 1-ნომენკლატურა არქივი
საქმისწარმოების წესი

სტრუქტურულ ერთ. დებულებები:

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება

იურიდიული კლინიკის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

საზოგად. ურთიერთობის სამს. დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება

სამართლის და ეკონომიკის ცენტრის დებულება

სამეურნეო-ტექნიკური სამსახურის დებულება

სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის დებულება

სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის დებულება

საფინანსო სამსახურის დებულება

სკოლის დებულება - ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა

სკოლის დებულება - ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

სკოლის დებულება -მედიცინის სკოლა

სკოლის დებულება -სამართლის სკოლა

უწყვეტი განათლებისა და კარიერული ცენტრის დებულება

ხარისხის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის დებულება

ბიბლიოთეკა:

ბიბლიოთეკაში კონსულტაციის მიღების წესი

ბიბლიოთეკის განვითარების მექანიზმები

ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკის მისია სტრატეგია

უსაფრთხოების წესი:

თოუ-უსაფრთხოების წესი

თოუ-ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ინსტრუქცია