085

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

2021 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები შეირჩევიან მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტით. ტესტი კვლავ შედგენილი იქნება 4 ნაწილისგან: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა. 

საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევი იხ. https://naec.ge/#/ge/post/1364

2021 წელს თბილისის ღია უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

საგანმანათლებლო პროგრამა წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა
სამართალი 2490ლ 40
ბიზნესის ადმინისტრირება 2490ლ 40
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება 2950ლ 30


ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანს, რომელიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს საგამოცდო ტესტის 4 ნაწილიდან რომელიმე 3-ში მაინც. ამასთან, თბილისის ღია უნივერსიტეტი არ აწესებს კომპეტენციის უფრო მაღალ ზღვარს ტესტის რომელიმე ნაწილში და არ განსაზღვრავს კონკრეტულად რომელ 3 ნაწილში უნდა იქნეს გადალახული ზღვარი.
გასათვალისწინებელია, რომ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის წინაპირობას წარმოადგენს სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ქონა.

როგორია სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის პრინციპი?
ჩარიცხვის პროცესში უნივერსიტეტი  ბარიერგადალახულ  აპლიკანტებს  სამაგისტრო პროგრამაზე რიცხავს  მხოლოდ მის მიერ დანიშნული გამოცდების შედეგების მიხედვით.

როგორია ჩარიცხვის პროცედურა?
მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდა, უნივერსიტეტს მომართავს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:

  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ავტობიოგრაფია (CV)
  • ფერადი ფოტოსურათი 1 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
  • დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  • დიპლომის დანართი (ასლი).

არის თუ არა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები?

სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს შიდასაუნივერისტეტო გამოცდები.

გამოცდა სპეციალობაში ტარდება გასაუბრების სახით. სადაც მოწმდება კანდიდატის კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების უნარი , მისი პიროვნული უნარ-ჩვევები, ხოლო რეგულირებადი სპეციალობების შემთხვევაში მოწმდება ასევე დარგის ცოდნა (იხ. თემატიკა)

გამოცდა ინგლისურ ენაში ტარდება ტესტირების ფორმით და კონკურსანტმა უნდა დაადასტუროს ენის ცოდნა B2 დონეზე.
იხილეთ ტესტის ნიმუში:


საკონტაქტო პირი: ნინო სეფაშვილი
ელ. ფოსტა: [email protected]
ტელ: 592 73 44 00