ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

085

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

სკოლის შესახებ

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პრიორიტეტს წარმოადგენს მაღალი დონის სპეციალისტების მომზადება.

უნივერსიტეტში ხარისხიან სწავლებას უზრუნველყოფს ახალი აკადემიური პროგრამები, დამატებითი სპეციალობის არჩევანი, მუდმივად მზარდი სამეცნიერო პოტენციალი და მოქნილი მენეჯმენტი. ჩვენთან სათანადო ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დაუფლებისთვის საუკეთესო გარემოს ქმნის მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი მეცნიერებით დაკომპლექტებული აკადემიური პერსონალი და კეთილმოწყობილი და სათანადო ტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორიები, მდიდარი ბიბლიოთეკა, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების შესახებ ქართულ თუ უცხოურ ლიტერატურას, ისარგებლონ საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შექმნილი სახელმძღვანელოების ელექტრონული კატალოგით.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში გატარებული წლები მაქსიმალურად ნაყოფიერი და მომავალი წარმატებული კარიერის შექმნის გარანტი იქნება. ნიჭიერ, მიზანდასახულ და მოტივირებულ ახალგაზრდებს სიამოვნებით ვიწვევთ ჩვენს საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ჩვენთან შეძენილი ცოდნით თქვენ მომავლის გზა ხსნილი გექნებათ როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე.