085

ირაკლი ბურდული

ირაკლი ბურდული

პროფესორი, სამართლის დოქტორი [email protected]

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტიურიდიული ფაკულტეტი (წარჩინებით)  1995-2000 წწ.
გერმანისტიკის ინსტიტუტი (ავსტრია, ზალცბურგი) 1998-2001 წწ.
"ავსტრიის ენის დიპლომი" (ÖSD). 1999 წ. 14 ივნისი
პარიზ-ლოდრონის ზალცბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდფაკულტეტი (ზალცბურგი, ავსტრია) 1998-2001 წწ.
"თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტმაძიებელი 2004-2006  წწ.
ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალობაში 15.11.2003 წ.
პოლონეთი, ვარშავა (სერტიფიკატი თემაზე: იპოთეკური ბანკსაქმიანობა) 2006 წ. მაისი
სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "ქონებრივი ურთიერთობა საასაზოგადოებაში (განსაკუთრებით მისი ჩამოყალიბების პროცესში) ქართული და ავსტრიული სამართლის მაგალითზე". 2007 წ.პროფესიული საქმიანობა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი 01. 01. 2002 _ 01. 03. 2002 წ.
იურიდიული ფირმა „ასლანიშვილი და იოსელიანი სპს“. დამოუკიდებელი ადვოკატი 2002 წ. 1 მარტიდან 2004 წ. 13 სექტემბრამდე
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების სამოქასამმართველოს უფროსი 2004 წ. 13 სექტემბრიდან 2005 წ. აპრილამდე
საქართველოს უზენაესი სასამართლო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო 2005-2008 წწ.
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენ-პროფესორი 2006-2008 წწ.
გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი (ასოც. პროფესორი) 2007 წ.
კავკასიის სამართლის სკოლა ასოც. პროფესორი 2008-2009 წწ.
თსუ ასოცირებული პროფესორი 2008 – 2012 წწ.
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი 2008-2018 წწ.
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 2018 წლიდან დღემდე
თსუ სრული პროფესორი 2012 წლიდან დღემდე