085

2021-01-25

2020-2021 გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

რატომ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი? 

ჩვენ გთავაზობთ:

►ახალ, ულტრათანამედროვე კამპუსს ქალაქის ცენტრში!

►მაღალი დონის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს!

► სწავლას ყველა პროგრამაზე 2250 ლარად!

► სწავლის საფასურის გადახდას  10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის მისაღები  ინდივიდუალური გრაფიკით!

► გაცვლით პროგრამებს ჩინეთის, ევროპის და ამერიკის  უნივერსიტეტებში!

► დასაქმების ხელშეწყობას და რეალურ შესაძლებლობებს.

 

მობილობა წელიწადში ხორციელდება ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის დაწყებამდე. მობილობის უფლება გაქვთ იმ შემთხვევაშიც, თუ შეჩერებული (ან შეწყვეტილი - არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში) გაქვთ სტუდენტის სტატუსი! 

დარეგისტრირდით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის  მობილობის ელექტრონულ პორტალზე და უნივერსიტეტების ჩამონათვალში მონიშნეთ  თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 

 

 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2020-2021  ს/ წლის გაზაფხულის მობილობისთვის : ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

მობილობის ვადები

 • სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა :

 2021 წლის 28 იანვრიდან - 2021 წლის 8 თებერვლის 18.00 საათამდე.

 

 • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა :

2021 წლის 28 იანვრიდან - 2021 წლის 8 თებერვლის 18.00 საათამდე.

 

 • ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2021 წლის 10  თებერვლიდან  - 18  თებერვლის  ჩათვლით.

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო პროგრამებზე 

ჩარიცხვამდე: 

 • ► ატესტატი (ასლი)
 • ► სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • ► მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ► ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • ► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • ► განცხადება რექტორის სახელზე

 

ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ► ატესტატი( დედანი)
 • ► 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4
 • ► წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)