085

2019-11-25

იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი ადმინისტრაციულ სამართალში!

თბილისის ღია უნივერსიტეტის ორგანიზებით და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის (USAID/PROLoG) მხარდაჭერით ტარდება იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი ადმინისტრაციულ სამართალში.

შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში აკრედიტებული სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს, რომლებსაც გავლილი აქვთ ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი.

დაინტერესებული პირები 2019 წლის 30 ნოემბრამდე უნდა დარეგისტრირდნენ წინამდებარე ფორმის შევსების გზით:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRST_eigQF6-VifIG6DlDdBAfrAp3GKnMWI3BNZsyBMc0JFw/viewform?usp=sf_link

გუნდის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდეს ერთი და იმავე უნივერსიტეტის 3 ან 4 სტუდენტი. გუნდს უნდა ჰქონდეს სახელი.

იმიტირებული სასამართლო პროცესებს შეჯიბრი შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 • გუნდების რეგისტრაცია;
 • წერითი დავალება;
 • ზეპირი რაუნდები (იმიტირებული პროცესი) - მოიცავს პირველ რაუნდს და ფინალს.

მონაწილეთა შერჩევა მოხდება წერითი დავალების შეფასების შედეგად.

წერითი რაუნდი:

რეგისტრაციის შემდეგ (3 დეკემბერს) გუნდებს მიეწოდებათ საქმე, რომელზეც თითოეულმა მათგანმა 10 დეკემბრამდე საორგანიზაციო ჯგუფს უნდა წარუდგინოს მომზადებული სარჩელი და შესაბამისი მტკიცებულებები. წერითი დავალება ფასდება კომისიის მიერ წინასწარ განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით;

ზეპირ რაუნდში პირველ ეტაპზე მონაწილეობს წერითი რაუნდის საფუძველზე გამოვლენილი გუნდები, ხოლო ფინალში საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდები. ზეპირი რაუნდები ჩატარდება 21-22 დეკემბერს თბილისის ღია უნივერსიტეტში..

მონაწილე გუნდებს გადაეცემათ სერთიფიკატები. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში:

 • საუკეთესო მოსარჩელე მხარე;
 • საუკეთესო მოპასუხე მხარე;
 • საუკეთესო სასამართლო შემადგენლობა;
 • საუკეთესო გუნდი.

 • გუნდების რეგისტრაცია - რეგისტრაციის ბოლო ვადა- 30 ნოემბერი.
 • წერითი დავალება - კაზუსის გადაგზავნა გუნდებისათვის - 3 დეკემბერი. დავალების წარმოდგენის საბოლოო ვადა- 10 დეკმებერი.
 • დავალების შეფასება და პასუხები -16 დეკემბერი, გასაჩივრების ვადა 18 დეკემბრამდე.
 • ზეპირი რაუნდები (იმიტირებული პროცესი) - მოიცავს პირველ რაუნდს და ფინალს- ჩატარდება 21-22 დეკემბერს თბილისის ღია უნივერსიტეტში.