085

2020-05-22

თბილისის ღია უნივერსიტეტსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა!

2020 წლის მაისს თბილისის ღია უნივერსიტეტსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი მიზნად ისახავს უნივერსიტეტის სამართლის  საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის სასამართლოში სასწავლო პრაქტიკის გავლას და  პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით, იმიტირებული პროცესების ჩატარებას.  სტუდენტებს, ასევე,  შესაძლებლობა ექნებათ უშუალოდ გაეცნონ სასამართლოს  მუშაობის სპეციფიკას და დაესწრონ მიმდინარე პროცესებს.

https://tcc.court.ge/ka/News/Tbilisis-Ria-saswavlo-universitetTan-urTierTTanamshromlobis-memorandumi-gaformda?fbclid=IwAR1qfjpL46QyXWVtJRHyDJoZkix5oQFXODt7s6UvNPDULflftMr6XZ8g_cE