085

ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის სტიპენდიების შესახებ განახლდება შემოდგომის სემესტრის დაწყებისას.