085

შენ შეგიძლია მობილობით გადმოხვიდე თბილისის ღია უნივერსიტეტში!


2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა.


მოიპოვე მობილობის უფლება თბილისის ღია უნივერიტეტში?


გაეცანი შემდგომ ნაბიჯებს:

 • წარმოადგინე განაცხადება და პირადი საქმის ასლები ელექტრონულად 3 - 16 სექტემბრის ჩათვლით.
 • ჩვენს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის თანხმობა წერილობითი ფორმით ელექტრონულად 3-16 სექტემბერი
 • ჩარიცხვის ინფორმაცია 1 ოქტომბრამდე

რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ:
ჩარიცხვამდე:

 • განცხადება
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • ატესტატი / დიპლომი (ასლი)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)

ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ატესტატი (დედანი) / დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4


შენიშვნა: განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია გამოგზავნილ უნდა იქნას შემდეგ
ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected]


საკონტაქტო პირი:
ნინო სეფაშვილი
ტელ: 592 73 44 00

ინფორმაცია პროგრამების და სწავლის საფასურის შესახებ

N სკოლა პროგრამა საფეხური წლიური საფასური (₾)
1 სამართლის სკოლა სამართალი ბაკალავრი 2250
2 სამართლის სკოლა სამართალი მაგისტრატურა 2250
3 ბიზნესის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრი 2250
4 ბიზნესის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება მაგისტრატურა 2250
5 ბიზნესის სკოლა ტურიზმი ბაკალავრი 2250
6 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ჟურნალისტიკა ბაკალავრი 2250
7 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა საერთაშორისო ურთიერთობები ბაკალავრი 2250
8 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ინგლისური ფილოლოგია ბაკალავრი 2250
9 მედიცინის სკოლა მედიცინა (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო 4950