085

2019-2020  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!


თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ახალ მისამართზეა: უნივერსიტეტის ქუჩა #2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა) !

ისარგებლეთ მობილობის პროცესით და გახდით ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი!

რატომ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი?
ჩვენ გთავაზობთ:

 • ახალ, ულტრათანამედროვე კამპუსს ქალაქის ცენტრში!
 • მაღალი დონის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს!
 • სწავლას ყველა პროგრამაზე 2250 ლარად!
 • სწავლის საფასურის გადახდას 10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის მისაღები ინდივიდუალური გრაფიკით!
 • გაცვლით პროგრამებს ჩინეთის, ევროპის და ამერიკის უნივერსიტეტებში!
 • დასაქმების ხელშეწყობას და რეალურ შესაძლებლობებს.

მობილობა წელიწადში ხორციელდება ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის დაწყებამდე. მობილობის უფლება გაქვთ იმ შემთხვევაშიც, თუ შეჩერებული (ან შეწყვეტილი - არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში) გაქვთ სტუდენტის სტატუსი!

დარეგისტრირდით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე და უნივერსიტეტების ჩამონათვალში მონიშნეთ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი.

მობილობის ვადები:


 • სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 31 ივლისიდან 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
 • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა: 2019 წლის 31 ივლისიდან 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
 • ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2019 წლის 26 აგვისტო.
 • ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2019 წლის 26 აგვისტოდან - 12 სექტემბრის ჩათვლით.


თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2019-2020 ს/ წლის შემოდგომის მობილობისთვის:

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ადგილების რ-ბა

წლიური საფასური (ლ)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

100

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

50

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

50

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

50

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგია

50

2250

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

100

2250

სამართლის ბაკალავრი

მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

20

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

მაგისტრატურა

ბიზნეს სამართალი

20

2250

ბიზნეს სამართლის მაგისტრი

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო პროგრამებზე 

ჩარიცხვამდე: 

 • ატესტატი (ასლი)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • განცხადება რექტორის სახელზე

ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ატესტატი( დედანი)
 • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4
 • წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)

კონტაქტი:
ტელ - 2402946
ელ.ფოსტა - [email protected]
მისამართი - ვაკე-საბურთალოს კვეთა, უნივერსიტეტის ქ.N2.
ოთახი - N209

აირჩიე თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი!