085

2019-2020  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!


თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ახალ მისამართზეა: უნივერსიტეტის ქუჩა #2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა) !
ისარგებლეთ მობილობის პროცესით და გახდით ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი!
რატომ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი?
ჩვენ გთავაზობთ:

 • ახალ, ულტრათანამედროვე კამპუსს ქალაქის ცენტრში!
 • მაღალი დონის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს!
 • სწავლას ყველა პროგრამაზე 2250 ლარად!
 • სწავლის საფასურის გადახდას 10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის მისაღები ინდივიდუალური გრაფიკით!
 • გაცვლით პროგრამებს ჩინეთის, ევროპის და ამერიკის უნივერსიტეტებში!
 • დასაქმების ხელშეწყობას და რეალურ შესაძლებლობებს.

მობილობა წელიწადში ხორციელდება ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის დაწყებამდე. მობილობის უფლება გაქვთ იმ შემთხვევაშიც, თუ შეჩერებული (ან შეწყვეტილი - არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში) გაქვთ სტუდენტის სტატუსი!
დარეგისტრირდით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე და უნივერსიტეტების ჩამონათვალში მონიშნეთ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი.


მობილობის ვადები

 • სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა :
  2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.  
 • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა :
  2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.  
 • ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა:
  2020 წლის 10 თებერვლიდან - 19 თებერვლის ჩათვლით.
 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 2019-2020 ს/ წლის გაზაფხულის მობილობისთვის

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ადგილების რ-ბა წლიური საფასური (ლ) მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 50 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობები 20 2250 სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
ბაკალავრიატი ტურიზმი 30 2250 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა 20 2250 სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში
ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 30 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
ბაკალავრიატი სამართალმცოდნეობა 50 2250 სამართლის ბაკალავრი

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვამდე: 

 • ატესტატი (ასლი)
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • განცხადება რექტორის სახელზე


ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ატესტატი( დედანი)
 • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4
 • წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)


კონტაქტი:
ტელ - 2402946
ელ.ფოსტა - [email protected]
მისამართი - ვაკე-საბურთალოს კვეთა, უნივერსიტეტის ქ.N2.
ოთახი - N209

აირჩიე თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი!